Landbrukets ØKOLØFT – felles innsats for økt økologisk produksjon i Norge

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeide for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge. Etterspørselen etter økologisk mat er i dag på mange områder større enn det norsk landbruk produserer. Det betyr at for eksempel frukt, bær eller korn som kunne vært produsert på norske ressurser, i stedet må importeres.

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge. Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft.

Landbruksdirektoratet har foreløpig gitt støtte til prosjektet for perioden 2016 og 2017. Men samarbeidspartnerne ønsker å tenke langsiktig, og planlegger å arbeide sammen i minst 5 år framover. Aktivitetene vil i hovedsak bygge videre på etablerte strukturer, kanaler og arenaer, og på eksisterende initiativ. Fundamentet for nye tiltak vil være det motivasjons- og rekrutteringsarbeidet som i dag drives gjennom de enkelte deltagerne i prosjektet.Landbrukets ØKOLØFT skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid, intensivere innsatsen gjennom et felles løft og gi den en tydelig og synlig felles avsender.  Norsk landbruk ønsker gjennom prosjektet å ta et felles ansvar for å bidra til å nå Stortingets mål om 15 % andel økologisk produksjon og forbruk innen 2020.

Formell prosjekteier er Oikos – Økologisk Norge. Alle partnere er aktive eiere og representert i Styringsgruppen og Arbeidsutvalget. I tillegg er det etablert en Nasjonal Ressursgruppe bestående av Styringsgruppen utvidet med representanter for relevante eksterne miljøer.  Prosjektleder er Aina Bartmann. Hun har erfaring som styreleder /daglig leder av en rekke organisasjoner og institusjoner innen landbruk, miljø og forskning, og jobber i dag 50% som politisk rådgiver i Oikos-Økologisk Norge og 50% som leder for Nettverk for GMO-fri mat. Prosjektledelsen vil bli gjennomført i tett samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving som er gitt ansvar for å intensivere innsatsen for å rekruttere nye økologiske produsenter. Rekrutteringsarbeidet vil bygge på erfaringer og igangsatte tiltak i FF og NLR.

Arbeidsutvalg

Norges Bondelag

Seniorrådgiver Kari Marte Sjøvik

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Assisterende generalsekretær John P. Løvstad

Norsk Landbruksrådgiving

Prosjektleder Kjersti Berge

Økologiske foregangsfylker

Prosjektleder Torunn Riise Jackson

Debio/DebioInfo

Daglig leder i DebioInfo Idun Bjerkvik Leinaas

Oikos – Økologisk Norge

Politisk rådgiver Aina Bartmann

Styringsgruppe

Norges Bondelag

Generalsekretær Per Skorge

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Generalsekretær Olaf Godli

Oikos – Økologisk Norge

Daglig leder Regine Andersen

Norsk Landbruksrådgiving

Direktør Jon Mjærum

Debio

Styreleder Odd Einar Hjortnæs

Økologiske foregangsfylker

Landbruksdirektør Tore Bjørkli

Nasjonal Ressursgruppe er styringsgruppen samt TINE BA, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk Dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag.

Mer informasjon om prosjektet vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden til Oikos-Økologisk Norge. Kontaktpersoner for prosjektet er:

Aina Bartmann: aina@oikos.no

Markus Brun Hustad: markus@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere